28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 (ބުދަ)


ކޮލަމް ސުމެއް: ކީހާ ޅެން ފަރިއްސަށް!

އީދު ބަންދަށް ފަހު (ބޮޑު އީދު) އޮފީސް ތައް ހުޅުވުމުން ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން އޮފީހުން ބޭރުކުރަން ނިކުންނާނެކަމުގައި އޭރުގެ ޑީއާރުޕީގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފިން ބުންޏެވެ.

World First Aid Day

މަންމަ ގެއިން ބޭރުކުރުމަށް ކޯޓަށް


I am for Humanity