14 އޮކްޓޫބަރ 2015 (ބުދަ)

Mandhu College Virtual Campus - Mikal News

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މާދަޑު އަދި ދަޑިމަގު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ބަލިކޮށް މާދަޑު ފިސްޑާ ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އަދި ރޭ ކުޅުނު މެޗްގައި މާލެގަން ޔެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެން ދަޑިމަގު ރަނިން އެގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

World First Aid Day