01 މެއި 2017 (ހޯމަ)


ކޮލަމް ސުމެއް: ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ހޭބޯނާރާ ކެމްޕޭނުގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ދަނީ ކެމްޕޭނުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ސިޔާސީ ވާންނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެންނަން ފެށުމާއިއެކު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އޮޅުންއަރާ ސިސްޓަމް ހިގާގޮތާއި ރަގަޅު ގޮތާއި ނުރަގަޅު އުސޫލުތައް މަސްހުނިވެއްޖެއެވެ.

World First Aid Day