25 އޯގަސްޓް 2016 (ބުރާސްފަތި)


ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލް ކަންކުރުމުގެ ފާސް ސިވާދުއަށް

ފީނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ދޮންރުވާގެ އަބްދުﷲ ސިވާދު، ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލްކަން ކުރުމުގެ ފާސް ހޯދައިފިއެވެ.

World First Aid Day