30 އެޕްރީލް 2016 (ހޮނިހިރު)

Avid College March Intake - Mikal News

ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ވޯޓް ލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ވޯޓު ގުނުން: އީ-ވޯޓަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ޑިމޮކްރަސީގެ ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އީވޯޓު ލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ވުމާއެކު އީވޯޓުލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކިއުންތެރިންނަށް މައުލޫމަތުކޮޅެއް ގެނެސް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ފަށަމެވެ.އީ-ވޯޓިން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން އަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ލުމެވެ. ނުވަތަ ވޯޓު ގުނުމެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުން ނުވަތަ ވޯޓުލުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކިއޮސްކުން (މެޝިނުން) ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓް ލެވިދާނެއެވެ.

World First Aid Day