27 ޖޫން 2017 (އަންގާރަ)


ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ގޯނާކުރުމަކީ ސައޫދީންގެ ޒަމާންވީ އާދައެއް.

ގަލްފުގެ ތިންގައުމަކާއި މިސުރު އެކުވެގެން، ގަތަރާ ދެކޮޅަށް މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަޅައިގެން އުޅޭ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކީ އާކަމެއްނޫނެވެ. ތާރީޚަށް ބަލާލާއިރު ސައޫދީންގެ މިފަދަ ގޯނާތައް މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކަށް އެކިފަހަރުމަތިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަހަރުގެ މިކަންތައް ފެށިގެން އައީ މީގެ ދެމަސްކުރިން ގަތަރުގައި ތިބި މިގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން އަނބުރާ އެގައުމުތަކަށް ގެނދިޔަ ހިސާބުންނެވެ. ސައޫދީން ބޭނުންވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ މައްޗަށް އަތްގަދަކުރުމަށެވެ. އެހެންހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ހިންގުމަށެވެ.

World First Aid Day

ދަޑިމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު


I am for Humanity