02 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 (ބުދަ)

Mandhu College September Intake - Mikal News

2030ށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ދެހާސް ތިރީސް އަންނަންވާއިރަށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް، ފުވައްމުލަކުގެ ޓީޗަރުންތަކެއް ދިރާސާކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދިރާސާ މިހާރު މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ޓީޗަރުން ތަކެއް ގުޅިގެން ކުރި މިދިރާސާގައި އެރަށުގެ އެކިލެވެލްގެ ޓީޗަރުންނާއި، ޕްރިންސިަލުން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް މައުލޫމާތު ހޯދާފައި ވެއެވެ. މިދިރާސާގައި ފުވައްމުލައް "އެޑިއުކެޝަން ހަބަކަށް' ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގޮންޖެހުން ތައް ފާހަނގަކޮށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ވެސް ހާމަކުރިއެވެ.

World First Aid Day