04 އޯގަސްޓް 2015 (އަންގާރަ)

Mandhu College - Mikal News

"ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ވައްކެއް ނުކުރޭ - ވަޒީފާ އުވުނީ" އާމިނަތު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިވިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކަމިޝަނުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވަޒީފާ އުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައި ވާކަމަށް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އާމިނަތު އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާމިނަތު މިހެން ވިދާޅުވީ މިކަލް ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އާމިނަތު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޭނާއަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އޭނާ ހުރި މަގާމު އުވާލެވުނު ކަމުގެ ސިޓީއެކެވެ. އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމެއް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މިކަލް ނޫހަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާމިނަތު މިއަދު ހޭޒަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައެއް ނުވެއެވެ.

World First Aid Day