22 އޯގަސްޓް 2017 (އަންގާރަ)


ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ (ސެން) ކުދިންނާއި އާރޓް ކްލަބުގެ ކުދިންނަށް އުކާލެވޭ ތަކެތިން ބޭނުންތެރި އެއްޗެހި އުފެއްދުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް އެ ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. ފާއިތުވި ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ހިލޭ ސާބަހަށް މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ދެނީ މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (އެމްއޭސީސީ) ގެ ފަރާތުންނެވެ.

World First Aid Day