28 ނޮވެމްބަރ 2014 (ހުކުރު)
ހޯދާ


ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ދީނާރާއި ދިރުހަމް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައި އެސް އިން ނިންމައިފި

ހަމަ އަގު އެކުލެވޭ ރަން ދީނާރާއި ރިހި ދިރުހަމާއި ކޮޕާ ފަލްސް ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް އިރާގާއި ޝާމްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސް ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

World First Aid Day