31 ޖެނުއަރީ 2015 (ހޮނިހިރު)
ހޯދާ


އެއަރޕޯރޓް އިން ގެއްލުންވުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ވެދާނެބާ

މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމެން ދަނިކޮށް ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ސިހުމެއް ލިބުނީ ފުވައްމުލަކުގެ 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި ގުޅިފައިވާ ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓު އިން ގެއްލުން ވަމުންދާ ކަަމަށް އެސްޓީއޯއިން ހާމަ ކުރުމާއި ގުޅިގެނެވެ.

World First Aid Day