04 ޑިސެމްބަރ 2016 (އާދީއްތަ)


ގައުމީ އަންހެން ވޮލީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ހޯދީ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ވާދަކޮށް 3-1 އިން ނެވެ

World First Aid Day

I am for Humanity