01 އޮކްޓޫބަރ 2014 (ބުދަ)
ހޯދާ

Advertise here on Mikal News

"ދަކޯލް" ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ދައުވާ އިވެންޓެއްކަމަށްވާ "ދަކޯލް" ގެ ޙަރަކާތްތައް މިފަހަރު ފުވައްމުލަކުގައިވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

World First Aid Day