26 މެއި 2015 (އަންގާރަ)
ހޯދާ

Mandhu College - Free 3G Internet

އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ 57 ޤައުމެއް ގުޅިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް އުފެއްދުމުގެ ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލެވުނު ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން އޮތީ...

World First Aid Day