ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެމްޑިޕީގެ ވެރިކަމުގައި - މެމްބަރ ޝާހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެންވަރު އިނގޭ. ކުރިން އެ ފެންވަރު ހުރި ހާލަތާއި އެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން އައި ގޮތާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އިނގޭ - ޝާހުފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ދޭހާވާގޮތަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދައިރާގެ އިއްޒަތެރި މެމްބަރ...

އިޒްރާއީލްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މިހާރުން މިހާރަށް މަނާކުރުވެން ޖެހޭނެ !

  2014 August 04

ދިގު ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މާދަމާ ހުޅުވެނީ

  2014 August 02

ޣާޒާ ފަންޑަށް ފުވައްމުލަކުން އެކަށީގެން ވާ ތަރުޙީބެއް ލިބޭ - މުޙަންމަދު ހުސޭން

  2014 August 01

ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

  2014 August 01

ދަނބުގަހަކުން ވެއްޓި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

  2014 July 30

ޢީދު ހަނދު ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުނޑިއަށް

  2014 July 27

ޢީދު ހަނދު ސާބިތުކުރުން

  2014 July 27

ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  2014 July 26

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް

  2014 July 26

ނާސިރު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތީ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކެވުމަށް

  2014 July 26