އެޗް އާރުސީއެމް ގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ޖުލައި 2014 އަށް ނަޒަރެއް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސް (އެޗް އާރު ސީ އެމް) އަކީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޝަން މެކޭނިޒަމް (އެމްއެންޕީ) ކަމަށް ގާނޫނު ނަމްބަރު 13/2013 އިން ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ލާއިންސާނީ، ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޗް އާރު ސީ އެމުން އައީ މަސައްކަތް...

މި ރޯދަމަހު މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސލަތައް މަދު؟

  2014 July 24

ވިހި ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމުސް ރޭ ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ފަށައިފި

  2014 July 24

ހާލު ބޮޑު ބޮލިމީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންގޮސްފި

  2014 July 24

ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވާދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމު

  2014 July 23

ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވައިގެ ޚާއްސަ ސިފަތައް

  2014 July 23

ފޮޓޯ ފޭސްބުކަށް ލުމުން ވައްކަން އަމިއްލައަށް ފަޅާއަރައިފި

  2014 July 23

ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  2014 July 22

ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އެޅި ފުރަތަމަ ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ

  2014 July 22

ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ ކާބަފައިންގެ ވަޒަނަކީ ޚަޒަރު

  2014 July 22

ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުން މިރޭ

  2014 July 22