06 ޖުލައި 2015 (ހޯމަ)

Mandhu College - Mikal News

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުއްލިއްޔާއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެދުނު ސޮއިކުރެވުނު މިއެއްބަސްވުމަކީ ފުވައްމުލަކުގައި އަރަބި ކިޔަވައިދިނުމާއި ދީނީގޮތުން މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކުއްލިއްޔާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

World First Aid Day