28 ޖުލައި 2016 (ބުރާސްފަތި)


އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފުވައްމުލަކު ނަޔާގޭ މޫސާ ދީދީގެ އައިޝަތު ދީދީ އެވެ. ބައްޕައަކީ ވެލާނާގޭ އަހުމަދު ދީދީއެވެ.

World First Aid Day