20 ޖެނުއަރީ 2017 (ހުކުރު)


އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮތްޕަށް ބޭންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްއައިބީ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity