12 ޑިސެމްބަރ 2017 (އަންގާރަ)


ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތި ކުރުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އާމުކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާއި އެމްބެސެޑަރުން ފަދަ ގައުުތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރުން މިވަނީ މަނާކޮށް ފައެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި ގުޅެގޮތުން އެހީ ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަމަކަށް ވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް އެލްޖީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަދި މިހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެނީ އެލްޖީއޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. މިހުއްދަ ނުހޯދާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އއަދަބާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity