ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވާދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމު

"އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްސްލް އެރީނާ"ގެ ނަމުގައި ރޭ ފުވައްމުލަކު ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިސްކިތްމަގު މައިލޯ ސްޓޭޑިއަމްގެ ދެކުނުން ތާރުމަގު ކައިރީ ހަދާފައިވާ މިފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައި ދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔާރޑް މުހަންމަދު ނާޒިމެވެ. އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޑީއެ...

ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވައިގެ ޚާއްސަ ސިފަތައް

  2014 July 23

ފޮޓޯ ފޭސްބުކަށް ލުމުން ވައްކަން އަމިއްލައަށް ފަޅާއަރައިފި

  2014 July 23

ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  2014 July 22

ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އެޅި ފުރަތަމަ ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ

  2014 July 22

ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ ކާބަފައިންގެ ވަޒަނަކީ ޚަޒަރު

  2014 July 22

ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުން މިރޭ

  2014 July 22

ތިން ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލި އަންހެނަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  2014 June 12

އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޏ. އޭއީސީއަށް

  2014 June 12

ދިރާގު އެޓޯލް އިންޓާރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކިސް މީޓް ހުޅުވުުގެ ރަސްމިއްޔާތު...

  2014 June 08

ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

  2014 June 06