ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ހިގައިފި

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތުމަގުގެ މަންހަޖުލްހުދާ ކުރިމަތިން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިއެވެ. މިރޭ 9:50 ހާއިރު ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން 3 މީހަކަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަގެންދެއެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިގައިފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަ...

ކުރިން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީތަކުގެ ހުއްދަ މިއަދުގެ ކުރިން އާކުރަން ޖެހޭ

  2014 April 15

ފުވައްމުލަކު ބައެއް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ މެއިން ކޭބަލަށް ދިމާވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން: ފެނަކަ

  2014 April 10

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ މަގާމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް

  2014 April 09

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

  2014 April 06

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލްގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް މިއަދު ފަށައިފި

  2014 April 03

ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވެދާނެތީވެ ހާއްސަފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

  2014 April 02

ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކަޅުމުހައްމަދު ރަސްގެފާނު

  2014 April 01

ފުވައްމުލަކު ތިން ގޮނޑިވެސް ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  2014 March 24

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ޚާއްސަ ކަވަރޭޖް: ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

  2014 March 22

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސަފާރީގައި ތިބި މީހުން ފެނިއްޖެ

  2014 March 21